Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 26 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 26 of 26

336   01   靈氣在心       líng qì zài xīn

337   02   一來一逝       yī lái yī shì

338   03   其細無內       qí xì wú nèi

339   04   其大無外       qí dà wú wài

340   05   所以失之       suŏ yĭ shī zhī

341   06   以躁為害       yĭ zào wéi hài

342   07   心能執靜       xīn néng zhí jìng

343   08   道將自定       dào jiàng zì dìng

344   09   得道之人       de dào zhī rén

345   10   理丞而毛泄   lĭ chéng ér máo xiè

346   11   匈中無敗       xiōng zhōng wú bài

347   12   節慾之道       jié yù zhī dào

348   13   萬物不害       wàn wù bù hài

TRANSLATIONS

Twenty-six

That mysterious vital energy within the mind:

One moment it arrives, the next it departs.

So fine, there is nothing within it;

So vast, there is nothing outside it.

We lose it

Because of the harm caused by mental agitation.

When the mind can hold on to tranquility,

The Way will become naturally stabilized.

For people who have attained the Way

It permeates their pores and saturates their hair.

Within their chest, they remain unvanquished.

[Follow] this Way of restricting sense-desires

And the myriad things will not cause you harm.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

The magical qi within the heart,

now it comes, now departs.

It is so small that there can be nothing within it.

It is so great that there can be nothing outside it.

It is lost through the harm of agitation.
If the heart can grip tranquility,

the Dao will spontaneously fix itself therein.

In he who grasps the Dao
it steams through the lines of his face and seeps from his hair.

There is no failing within his breast.

With the Dao of moderating desires,

the things of the world cannot harm him.

(Translated by Robert Eno, 2005)

This potent Qi in your heart/mind:
One moment it arrives, one moment it departs.

It is so tiny there is nothing inside it,
It is so great there is nothing outside it.

The reason that you lose it
Is because impatience causes harm.
When the heart/mind can maintain stillness,

Dao will naturally settle there.

For people who attain Dao:
Regulation supports it and it will not dissipate easily,

So that the center in their breast does not fail them.

When following the Dao of restraining desire,
The ten thousand creatures do not cause harm.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Advertisements

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 25 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 25 of 26

322   01   凡人之生   fán rén zhī shēng

323   02   必以其歡   bì yĭ qí huān

324   03   憂則失紀   yōu zé shī jì

325   04   怒則失端   nù zé shī duān

326   05   憂悲喜怒   yōu bēi xĭ nù

327   06   道乃無處   dào năi wú chù

328   07   愛慾靜之   ài yù jìng zhī

329   08   遇亂正之   yù luàn zhēng zhī

330   09   勿引勿推   wù yĭn wù tuī

331   10   福將自歸   fú jiàng zì guī

332   11   彼道自來   bĭ dào zì lái

333   12   可藉與謀   kĕ jí yú móu

334   13   靜則得之   jīng zé de zhī

335   14   躁則失之   zào zé shī zhī

TRANSLATIONS

Twenty-five

The vitality of all people

Inevitably comes from their peace of mind.

When anxious, you loose this guiding thread;

When angry, you lose this basic point.

When you are anxious or sad, pleased or angry,

The Way has no place to settle.

Love and desire: still them!

Folly and disturbance: correct them!

Do not push it! Do not pull it!

Good fortune will naturally return to you,

And that Way will naturally come to you

So you can rely on and take counsel from it.

If you are tranquil then you will attain it;

If you are agitated then you will lose it.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

All human life must rest upon contentment.

Through cares its guiding lines are lost.

Through anger its source is lost.
When there is care or sadness, joy or sorrow,

the Dao finds no place.

Loves and desires–quiet them!
If you encounter disorder, put it right.

Draw nothing near, push nothing away;

blessings will spontaneously come to stay.

The Dao comes spontaneously,

you may rely upon it to shape your plans.

If you are tranquil you will grasp it;

agitated, you will lose it.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Always: at the birth of people–
They certainly have joy.
When they are worried, then they lose these tenets.

When they are angry, then they lose the source.

Where there is worry, grief, love, anger,
Then Dao does not dwell.

Love and desire: still them.
Foolishness and confusion: properly align them.

When you do not pull and do not push,
Good fortune will naturally return to you:
That Dao will naturally arrive,
Which you can rely on and consult with.
When you are still, then you attain it,
When you are impatient, then you lose it.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 24 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 24 of 26

312   01   大心而敢               dà xīn ér găn

313   02   寬氣而廣               kuān qì ér guăng

314   03   其形安而不移       qí xíng ān ér bù yí

315   04   能守一而棄萬苛   néng shŏu yī ér qì wàn kē

316   05   見利不誘               jiàn lì bù yòu

317   06   見害不懼               jiàn hài bù jù

318   07   寬舒而仁               kuān shū ér rén

319   08   獨樂其身               dú lè qí shēn

320   09   是謂雲氣               shì wèi yún qì

321   10   意行似天               yì háng sì tiān

TRANSLATIONS

Twenty-four

When you enlarge your mind and let go of it,

When you relax your vital breath and expand it,

When your body is calm and unmoving:

And you maintain the One and discard the myriad disturbances,

You will see profit and not be enticed by it,

You will see harm and not be frightened by it.

Relaxed and unwound, yet acutely sensitive,

In solitude you delight in your own person.

This is called “revolving the vital breath”:

Your thoughts and deeds seem heavenly.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

Enlarge your heart and be daring;
make your qi magnanimous and broad.

With form at rest and unmoving,
you will be able to guard your oneness and discard a myriad burdens.

On seeing profit, you will not be enticed.
On seeing danger, you will not be frightened.

With easy magnanimity you will be jen,

and alone, you will delight in your person.

This is called cloud-like qi,

for thoughts float in it as clouds in heaven.

(Translated by Robert Eno, 2005)

When you expand your heart/mind and free it,
When your Qi is magnanimous and vast,
When your form is calm and unchanging:
You can maintain Oneness and reject the ten thousand trivialities,

You see profit and are not tempted,

You see trouble and are not frightened.
You are magnanimous, relaxed, and kind;
When alone, you are happy with your self.
This is called cloud-like Qi–
Your intent and behavior resemble that of heaven.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 23 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 23 of 26

292   01   凡食之道          fán shí zhī dào

293   02   大充氣傷           dà chōng qì shāng

294   03   而形不臧           ér xìng bù zāng

295   04   大攝骨枯           dà shè gŭ kū

296   05   而血沍               ér xuè hù

297   06   充攝之間           chōng shè zhī jiān

298   07   此謂和成           cĭ wèi hé chéng

299   08   精之所舍           jīng zhī suŏ shĕ

300   09   而知之所生       ér zhī zhī suŏ shēng

301   10   飢飽之失度       jī băo zhī shī dù

302   11   乃為之圖           năi wéi zhī tú

303   12   飽則疾動           băo zé jí dòng

304   13   飢則廣思           jī zé guăng sī

305   14   老則長慮           lăo zé cháng lǜ

306   15   飽不疾動           băo bù jí dòng

307   16   氣不通於四末   qì bù tòng yú sì mò

308   17   飢不廣思           jì bù guăng sī

309   18   飽而不廢           băo ér bù fèi

310   19   老不長慮           lăo bù cháng lǜ

311   20   困乃速竭           kùn năi sù jié

TRANSLATIONS

Twenty-three

For all the Way of eating is that:

Overfilling yourself with food will impair your vital energy

And cause your body to deteriorate.

Over-restricting your consumption causes the bones to wither

And the blood to congeal.

The mean between overfilling and over-restricting:

This is called “harmonious completion.”

It is where the vital essence lodges

And knowledge is generated.

When hunger and fullness lose their proper balance,

You make a plan to correct this.

When full, move quickly;

When hungry, neglect your thoughts;

When old, forget worry.

If when full you don’t move quickly,

Vital energy will not circulate to your limbs.

If when hungry you don’t neglect your thoughts of food,

When you finally eat you will not stop.

If when old you don’t forget your worries,

The fount of your vital energy will rapidly drain out.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

The Dao of eating:
gorging is harmful, the form will not be fine;
fasts of abstinence make the bones brittle and the blood run dry.

The mean between gorging and abstinence is the harmonious perfection:

the place where the essence dwells and wisdom is born.

If hunger or satiety lose their proper measures, attend to this.

If you have eaten too much, move about rapidly.

If you are famished, make broader plans.
If you are old, plan in advance.

If you have eaten too much and do not move about rapidly,

your qi will not flow through your limbs.

If you are famished and do not make broader plans,

your hunger will not be alleviated.

If you are old and do not plan in advance,
then when you are in straits you will be quickly exhausted.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Always: regarding the Dao of eating–
Over-filling causes injury, and your form will not be right;

Over-fasting makes your bones wither and your blood congeal.

When you reach the space between filling and fasting,
This is called achieving harmony–
That which is the dwelling place of essence
And that which is the creation of understanding.

When hunger and satiation lose their proper value,

Then use this plan of action:
When you are satiated, then move about quickly.
When you are hungry, then neglect your contemplation.

When you are old, then take charge of your concerns.

If you are satiated and do not move about quickly,
Your Qi will be obstructed in your four extremities.
If you are hungry and do not neglect your contemplation,

When you eat you will get full but you will not stop.
If you are old and do not take charge of your concerns,

When you are distressed, then you will be quickly exhausted.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 22 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 22 of 26

280   01   凡人之生也           fán rén zhī shēng yĕ

281   02   必以平正               bì yĭ píng zhēng

282   03   所以失之               suŏ yĭ shī zhī

283   04   必以喜怒憂患       bì yĭ xĭ nù yōu huàn

284   05   是故止怒莫若詩   shì gù zhĭ nù mò ruò shī

285   06   去憂莫若樂           qù yōu mò ruò lè

286   07   節樂莫若禮           jié lè mò ruò lĭ

287   08   守禮莫若敬           shŏu lĭ mò ruò jìng

288   09   守敬莫若靜           shŏu jìng mò ruò jìng

289   10   內靜外敬               nèi jìng wài jìng

290   11   能反其性               néng făn qí xìng

291   12   性將大定               xìng jiàng dà dìng

TRANSLATIONS

Twenty-two

As for the vitality of all human beings:

It inevitably occurs because of balanced and aligned [breathing].

The reason for its loss

Is inevitably pleasure and anger, worry and anxiety.

Therefore, to bring your anger to a halt, there is nothing better than poetry;

To cast off worry there is nothing better than music;

To limit music there is nothing better than rites;

To hold onto the rites there is nothing better than reverence;

To hold onto reverence there is nothing better than tranquility.

When you are inwardly tranquil and outwardly reverent

You are able to return to your innate nature

And this nature will become greatly stable.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

The life of man must rely on level–balance,

and these are lost through the heart’s joy and anger, cares and dismay.

To quell anger nothing is better than the Poetry.
To dismiss cares, nothing is better than music.
To moderate joy, nothing is better than li.
To observe li, nothing is better than attentiveness.
To maintain attentiveness, nothing is better than tranquility.

Inwardly tranquil, outwardly attentive,

able to return to your nature:
thus will your nature be well stabilized.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Always: at the birth of people–
They certainly have equability and proper alignment.

The reason that they lose it
Is certainly due to love, anger, worries, suffering.

Thus: there is nothing that stops anger like poetry,

There is nothing that removes worries like music,
There is nothing that restrains music like propriety,

There is nothing that maintains propriety like respect.

[But], there is nothing that maintains respect like stillness.

Inwardly still and outwardly respectful,
You can return to your [original] nature,
And your nature will be exceptionally settled.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 21 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 21 of 26

262   01   凡人之生也   fán rén zhī shēng yĕ

263   02   天出其精       tiān chū qí jīng

264   03   地出其形       dì chū qí xíng

265   04   合此以為人   gĕ cĭ yĭ wéi rén

266   05   和乃生           zhī năi shēng

267   06   不和不生       bù zhī bù shēng

268   07   察和之道       chá zhī zhī dào

269   08   其精不見       qí jīng bù jiàn

270   09   其徵不醜       qí zhēng bù chŏu

271   10   平正擅匈       píng zhēng shàn xiōng

272   11   論治在心       lùn zhì zài xīn

273   12   此以長壽       cĭ yĭ cháng shòu

274   13   忿怒之失度   fèn nù zhī shī dù

275   14   乃為之圖       năi wéi zhī tú

276   15   節其五慾       jié qí wŭ yù

277   16   去其二凶       qù qí ér xiōng

278   17   不喜不怒       bù xĭ bù nù

279   18  平正擅匈        píng zhēng shàn xiōng

275   14   乃為之圖   năi wéi zhī tú

TRANSLATIONS

Twenty-one

As for the life of all human beings:

The heavens bring forth their vital essence,

The earth brings forth their bodies.

These two combine to make a person.

When they are in harmony there is vitality;

When they are not in harmony there is no vitality.

If we examine the Way of harmonizing them,

Its essentials are not visible,

Its signs are not numerous.

Just let a balanced and aligned [breathing] fill your chest

And it will swirl and blend with your mind,

This confers longevity.

When joy and anger are not limited,

You should make a plan [to limit them].

Restrict the five sense-desires;

Cast away these dual misfortunes.

Be not joyous, be not angry,

Just let a balanced and aligned [breathing] fill your chest.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

In the life of man,
heaven produces his essence, earth produces his form.

These are combined and create a man.

With harmony there comes life, without harmony there is no life.

In discerning the Dao of harmony, its essence is invisible,

its manifestations belong to no class.

When level balance controls the breast
and sorted regularity lies within the heart,

long life is assured.
If joy and anger lose their proper rule,

attend to this. Moderate the five desires,

eliminate the two evils–
neither joyous nor angered–

and level balance will control your breast.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Always: at the birth of people–

Heaven produces their essence,
Earth produces their form;
These combine in order to make people.

When these are in harmony then there is life;

No harmony, no life.
Observe the Dao of harmony :
Its essence is not seen,

Its manifestations are not wicked.
When equability and proper alignment completely fill your breast,

And the principles of regulation are in your heart/mind,
This gives long life.

When love and anger lose their proper value,

Then use this plan of action :
Restrain your five desires,
Leave behind your two misfortunes–

Do not love, do not be angry.
Then equability and proper alignment will completely fill your breast.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 20 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 20 of 26

249   01   思索生知       sī suŏ shēng zhī

250   02   慢易生憂       màn yì shēng yōu

251   03   暴傲生怨       bào ào shēng yuàn

252   04   憂鬱生疾       yōu yù shēng jí

253   05   疾困乃死       jí kùn năi sĭ

254   06   思之而不捨   sī zhī ér bù shĕ

255   07   內困外薄       nèi kùn wài báo

256   08   不蚤為圖       bù zăo wéi tú

257   09   生將巽舍       shēng jiàng xùn shĕ

258   10   食莫若無飽   shí mò ruò wú băo

259   11   思莫若勿致   sī mò ruò wù zhì

260   12   節適之齊      jié shì zhī qí

261   13   彼將自至      bĭ jiàng zì zhì

TRANSLATIONS

Twenty

Deep thinking generates knowledge.

Idleness and carelessness generate worry.

Cruelty and arrogance generate resentment.

Worry and grief generate illness.

When illness reaches a distressing degree, you die.

When you think about something and don’t let got of it,

Internally you will be distressed, externally you will be weak.

Do not plan things out in advance

Or else your vitality will cede its dwelling.

In eating, it is best not to fill up;

In thinking, it is best not to overdo.

Limit these to the appropriate degree

And you will naturally reach it [vitality].

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

Contemplative thought gives birth to knowledge;

careless laxity gives birth to cares;
violent arrogance gives birth to resentments;

cares and melancholy give birth to illness.

If you contemplate things and don’t let go,
you will be harried within and haggard without.

If you don’t plan against this early on,
your life will slip away from its abode.

When eating, it is best not to eat one’s fill.
When contemplating, it is best not to carry it to the end.

When there is regularity and equilibrium,

it will come of itself.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Deep contemplation creates understanding;

Disdain and laxity creates worries;
Cruelty and arrogance creates resentment;

Worries and melancholy create sickness.

Sickness then causes death.

If you contemplate these and do not let go of them,

Inside you will be distressed, outside you will be weak.

Do not neglect to make plans for this,
Or life will leave its dwelling.

Do not eat as if you were starving,
Do not contemplate as if you were indifferent.
When you restrain these appropriately and simultaneously,

That [Dao] will naturally arrive.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)