Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 14 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 14 of 26

147   01   道滿天下                      dào măn tiān xià

148   02   普在民所                      pŭ zài mín suŏ

149   03   民不能知也                  mín bù néng zhī yĕ

150   04   一言之解                      yī yán zhī jiĕ

151   05   上察於天                      shàng chá yú tiān

152   06   下極於地                      xià jí yú dì

153   07   蟠滿九州                      pán măn jiŭ zhōu

154   08   何謂解之                      hé wèi jiĕ zhī

155   09   在於心安                      zài yú xīn ān

156   10   我心治官乃治              wŏ xīn zhì guān năi zhì

157   11   我心安官乃安              wŏ xīn ān guān năi ān

158   12   治之者心也                  zhì zhī zhĕ xīn yĕ

159   13   安之者心也                  ān zhī zhĕ xīn yĕ

160   14   心以藏心                      xīn yĭ cáng xīn

161   15   心之中又有心焉          xīn zhī zhōng yòu yŏu xīn yān

162   16   彼心之心音以先言      bĭ xīn zhī xīn yīn yĭ xiān yán

163   17   音然後形                      yīn rán hòu xíng

164   18   形然後言                      xíng rán hòu yán

165   19   言然後使                      yán rán hòu shĭ

166   20   使然後治                      shĭ rán hòu zhì

167   21   不治必亂                      bù zhì bì luàn

168   22   亂乃死                          luàn năi sĭ

TRANSLATIONS

Fourteen

The Way fills the entire world.

It is everywhere that people are,

But people are unable to understand this.

When you are released by this one word:

You reach up to the heavens above;

You stretch down to the earth below;

You pervade the nine inhabited regions.

What does it mean to be released by it?

The answer resides in the calmness of the mind.

When your mind is well-ordered, your senses are well-ordered.

When your mind is calm, your senses are calmed.

What makes them well-ordered is the mind;

What makes them calm is the mind.

By means of the mind you store the mind:

Within the mind there is yet another mind.

That mind within the mind: it is an awareness that precedes words.

Only after there is awareness does it take shape;

Only after it takes shape it there a word.

Only after there is a word is it implemented;

Only after it is implemented is there order.

Without order, you will always be chaotic.

If chaotic, you die.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

The Dao fills the world and spreads through everywhere that people dwell,

yet the people cannot understand it.

Through the explanation of a single phrase
one may penetrate to heaven,

reach the limits of the earth,

and coil through all the nine regions.

What is this explanation?

It lies in setting the heart at rest.

When our hearts are regulated, the senses are regulated as well.

When our hearts are at rest, the senses are at rest as well.
What regulates the senses is the heart;

what places the senses at rest is the heart.

By means of the heart, a heart is enclosed–

within the heart there is yet another heart.

Within that heart’s core
the sound of a thought is first to speak:

after the sound of thought, it takes shape,

taking shape, there is speech,
with speech, there is action,
with action, there is order.

Without order, there must be disruption,

and with disruption, there is death.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Dao fills the world
Every place the citizens are located,

But the citizens cannot understand this!

With the liberation of one word:
Your head can observe what is in heaven,

Your lowest extreme is on earth,
And your coils fill the nine provinces.

What does it mean to be liberated by it?
You will reside in a calm heart/mind.
I regulate my heart/mind and my senses are then regulated;

I calm my heart/mind and my senses are then calm.
That which regulates them is the heart/mind!

That which calms them is the heart/mind!
The heart/mind thus contains a heart/mind;
The center of the heart/mind also has a heart/mind!

In that heart/mind of the heart/mind:

Thought thus comes before words;

After thought comes form;
After form comes words;

After words comes manifestation;
After manifestation comes regulation.
Without regulation, there will certainly be confusion;

Confusion, then death.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s