Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 19 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 19 of 26

230   01   摶氣如神          tuán qì rú shén

231   02   萬物備存          wàn wù bèi cún

232   03   能摶乎能一乎   néng tuán hū néng yī hū

233   04   能無卜筮           néng wú bŭ shì

234   05   而知吉凶乎       ér zhī jí xiōng hū

235   06   能止乎能已乎   néng zhĭ hū néng yĭ hū

236   07   能勿求諸人       néng wù qiú zhū rén

237   08   而得之己乎       ér de zhī yĭ hū

238   09   思之思之           sī zhī sī zhī

239   10   又重思之           yòu chóng sī zhī

240   11  思之而不通        sī zhī ér bù tòng

241   12   鬼神將通之       guĭ shén jiàng tòng zhī

242   13   非鬼神之力也   fēi guĭ shén zhī lì yĕ

243   14   精氣之極也       jīng qì zhī jí yĕ

244   15   四體既正           sì tĭ jì zhēng

245   16   血氣既靜          xuè qì jì jìng

246   17   一意摶心          yī yì tuán xīn

247   18   耳目不淫          ĕr mù bù yín

248   19   雖遠若近          suī yuăn ruò jìn

TRANSLATIONS

Nineteen

By concentrating your vital breath as if numinous,

The myriad things will all be contained within you.

Can you concentrate? Can you unite with them?

Can you not resort to divining by tortoise or milfoil

Yet know bad and good fortune?

Can you stop? Can you cease?

Can you not seek it in others,

Yet attain it within yourself?

You think and think about it

And think still further about it.

You think, yet still cannot penetrate it.

While the ghostly and numinous will penetrate it,

It is not due to the power of the ghostly and numinous,

But to the utmost refinement of your essential vital breath.

When the four limbs are aligned

And the blood and vital breath are tranquil,

Unify your awareness, concentrate your mind,

Then your eyes and ears will not be over-stimulated.

And even the far-off will seem close at hand.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

Spirit-like, concentrate the qi, and the world of things is complete.

Can you concentrate?

Can you become one?
Can you know the outcomes of events without divining?

Can you halt?
Can you stop?
Can you grasp in it yourself and not seek it in others?

Ponder it! Ponder it! Then ponder yet again!

If you ponder and do not comprehend,

the spirits will make it comprehensible.

Yet it is not by the power of the spirits:

it is the utmost of the essential qi.

When your four limbs are balanced

and the qi of your blood tranquil,

unify your thoughts and concentrate your mind.

Eyes and ears never astray,
though distant, it will be as though near.

(Translated by Robert Eno, 2005)

Because they consolidate Qi like spirits,
The ten thousand creatures are prepared for existence.
Can you consolidate it?
Can you unify it?
Can you foretell bad fortune and good fortune, but without divining?

Can you then stop?
Can you?

How can you never seek it from anyone,
Yet attain it yourself?
Contemplate it, contemplate it, and again repeatedly contemplate it.

Should you contemplate it yet not comprehend it,
Know that ghosts and spirits can comprehend it.
However, it is not comprehended by the power of ghosts and spirits–

But by the utmost of essence’s Qi!

Once the four limbs are properly aligned,
Once blood and Qi are still :
Unify your intent, consolidate your heart/mind;

And the ears and eyes will be restrained
Even though what is remote seems near.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s